Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STADSLAB GRONINGEN B.V. GEVESTIGD TE GRONINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Stadslab Groningen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stadslab Groningen B.V., gevestigd te Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60196025, als gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Stadslab Groningen een aanbieding heeft gedaan, een offerte heeft uitgebracht en/of met wie Stadslab Groningen een overeenkomst heeft gesloten;
Decoration & Visuals: inrichting in de breedste zin van het woord voor evenementen en festivals;
Stadslab Groningen: de evenementenruimte aan de Suikerlaan 15 te (9743 DA) Groningen die door Stadslab Groningen wordt geëxploiteerd;
Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen Stadslab Groningen en Contractant;
Opdracht: de uit de Overeenkomst voortvloeiende door Stadslab Groningen uit te voeren werkzaamheden;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Stadslab Groningen, de door Stadslab Groningen opgemaakte en verzonden offertes daaronder begrepen, alsmede op de tussen Stadslab Groningen en Contractant gesloten Overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen. 2.2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.3. Algemene voorwaarden van Contractant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbieding en tot stand komen van de Overeenkomst

3.1. Elke aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders in de offerte vermeld. Stadslab Groningen is eerst gebonden nadat de Opdracht schriftelijk is aanvaard binnen de gestelde termijn van 30 dagen respectievelijk nadat bij een niet- schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2. De overeengekomen prijs voor de Opdracht is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten.
3.3. De door Stadslab Groningen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte of aanbieding bekende prijzen voor onder meer grondstoffen- en materiaalprijzen, ingrediënten, loonkosten en sociale lasten, alsmede accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Stadslab Groningen worden geheven. Indien deze prijzen na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan heeft Stadslab Groningen het recht deze wijzigingen aan Contractant door te berekenen. Contractant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien de doorberekening van de gewijzigde prijzen tot een prijsverhoging leidt van meer dan 15% van de oorspronkelijk geoffreerde of aangeboden prijs.

3.4. Indien Contractant na ontvangst van de opdrachtbevestiging of nadat de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, om welke reden dan ook wijzigingen in de Opdracht wenst aan te brengen, is Stadslab Groningen aan de wijziging slechts gebonden na schriftelijke akkoordbevinding. In dat geval is Stadslab Groningen steeds gerechtigd alle uit de wijziging voortvloeiende schade, met inbegrip van winstderving en kosten, alles in de ruimste zin en berekend naar de op dat moment door Stadslab Groningen gehanteerde prijzen en tarieven, aan Contractant in rekening te brengen.

3.5. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient Contractant alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te stellen.
3.6. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Stadslab Groningen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Stadslab Groningen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stadslab Groningen zijn verstrekt, heeft Stadslab Groningen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment door Stadslab Groningen gehanteerde prijzen en tarieven bij Contractant in rekening te brengen.

Artikel 4. Duur, termijnen en uitvoering

4.1. De Overeenkomst tussen Stadslab Groningen en Contractant wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen Opdracht of de overeengekomen periode, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd kan uitsluitend worden beëindigd door een schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Overeenkomsten voor bepaalde tijd die na het verstrijken van de overeengekomen einddatum – stilzwijgend – worden voortgezet, worden verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. De tussen Stadslab Groningen en Contractant overeengekomen termijn of periode, is voor Stadslab Groningen nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant Stadslab Groningen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Stadslab Groningen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.3. Stadslab Groningen zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der wetenschap/techniek.

4.4. Stadslab Groningen is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.5. Contractant stelt aan Stadslab Groningen om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten, een en ander voor zover naar redelijk oordeel van Stadslab Groningen nodig voor een goede uitvoering van de Opdracht. Stadslab Groningen verplicht zich deze voorzieningen naar beste vermogen te beheren. Tevens stelt Contractant aan Stadslab Groningen om niet ter beschikking het gebruik van de Arbotechnische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO-voorzieningen.

4.6. De eindverantwoordelijkheid voor inrichting en apparatuur die door Contractant aan Stadslab Groningen ter beschikking wordt gesteld, berust bij Contractant. Voor eventuele aansprakelijkheden op grond van de wet die op Contractant rusten als gevolg van tekortkomingen aan de inrichting en de apparatuur, vrijwaart Contractant Stadslab Groningen.

Artikel 5. Catering

5.1. Verplichtingen Stadslab Groningen en Contractant

5.1.1. Stadslab Groningen bepaalt de keuze van de leveranciers. In geval hiervan schriftelijk wordt afgeweken op verzoek van Contractant, is Stadslab Groningen gerechtigd eventuele prijsverschillen en overige kosten als gevolg van de afwijkende keuze van Contractant, aan Contractant in rekening te brengen. Contractant vrijwaart Stadslab Groningen voor alle schade door deze leverancier(s) dan wel diens producten en/of goederen veroorzaakt.

5.1.2. Stadslab Groningen is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken, counter, tafels, stoelen alsmede apparaten die onlosmakelijk zijn verbonden met de catering, alles voor zover gebruikt binnen de restauratieve faciliteiten en voor zover bereikbaar zonder apparaten te verschuiven en binnen alle door de wet- en regelgeving gestelde grenzen.

5.1.3. Contractant zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van de Opdracht te gebruiken grondstoffen, halffabricaten en eindproducten per normale rolcontainer in de daarvoor te gebruiken ruimten kunnen worden aangevoerd en treft daarvoor zondig noodzakelijke voorzieningen.

5.1.4. Alle schoonmaakwerkzaamheden boven 1.80 meter, alsmede het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen in de ruimten waarin de Opdracht is uitgevoerd, zijn voor rekening en uitvoering van Contractant, evenals de zogenaamde – periodiek uit te voeren – ‘dieptereiniging’.

5.1.5. Indien de aard van de Overeenkomst en de daarmee verbonden Opdracht dit vereisen, is Contractant verplicht te voldoen aan de eisen in verband met, en medewerking te verlenen aan het verkrijgen door Stadslab Groningen van de benodigde vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet ten behoeve van het schenken van alcoholische dranken, dan wel andere vergunningen ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

5.1.6. Contractant is verantwoordelijk voor de bevordering van de

samenwerking als bedoeld in art. 19 Arbeidsomstandighedenwet en coördineert in dat kader, onder meer, het opstellen van een gezamenlijk plan met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn al bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

5.1.7. Contractant is als eigenaar van het afval verantwoordelijk voor aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

5.2. Huur/verhuur Stadslab Groningen

5.2.1. Stadslab Groningen verhuurt aan de klant de in de overeenkomst vermelde gedeelten en/of ruimten van Stadslab Groningen ten behoeve van het evenement en stelt deze op de daarin aangegeven datum c.q. data beschikbaar. Contractant aanvaardt door ondertekening van de Overeenkomst de vermelde ruimte(n) op de aangegeven datum/data in huur te aanvaarden. Totdat Stadslab Groningen in het bezit is van een voor akkoord bevestigde Overeenkomst kan geen aanspraak worden gemaakt op het ter beschikking stellen van het gedeelde c.q. de ruimte(n) van Stadslab Groningen.

5.2.2. Het is niet toegestaan om Stadslab Groningen onder of door te verhuren dan wel anderszins de rechten en plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden al dan niet tijdelijk over te dragen. 5.2.3. Tot de huur behoort/behoren uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij overeengekomen faciliteiten voor gebruik.

5.2.4. Contractant dient zich te houden aan de in de Overeenkomst genoemde data alsmede de overeengekomen aanvangs- en eindtijden.
5.2.5. Contractant dient aanwijzingen van of namens Stadslab Groningen ten aanzien van het gebruik en veiligheid van Stadslab Groningen op te volgen. Contractant is jegens Stadslab Groningen aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet-tijdig opvolgen van aanwijzingen.

5.2.6. Contractant dient zich te houden aan het door Stadslab Groningen vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten.
5.2.7. In, om en op Stadslab Groningen mag door Contractant niets worden aangeplakt of op welke andere wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stadslab Groningen.

5.2.8. Contractant dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan de in, om en op Stadslab Groningen aanwezige zaken. Contractant dient Stadslab achter te laten in dezelfde staat als waarin deze door Stadslab Groningen aan Contractant ter beschikking werd gesteld. Contractant staat ervoor in dat alle door hem ingeschakelde derden deze bepaling naleven. Het nemen van dergelijke maatregelen ontslaat klant niet van de verplichting om schade als vorenbedoeld aan Stadslab Groningen te vergoeden. 5.2.9. Stadslab Groningen heeft de keuze om de door haar geconstateerde schade aan Stadslab Groningen en de aanwezige zaken te laten herstellen op kosten van Contractant, dan wel vergoeding door Contractant van deze schade te vorderen.

5.2.10. Contractant ziet erop toe dat in, om en op Stadslab Groningen geen licht ontvlambare, ontplofbare of anderszins gevaarlijke of stank verspreidende stoffen, gassen of goederen, tijdens de huurperiode aanwezig zijn.

5.2.11. Het is niet toegestaan om in, om of op Stadslab Groningen vuurwerk af te steken. Contractant ziet op naleving hiervan toe. Bij overtreding zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan Contractant en eventuele schade op Contractant verhaald. 5.2.12. Het gebruik van confetti e.d. is niet toegestaan. Bij overtreding zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht aan Contractant met een minimum van € 250,–

5.2.13. Roken is in de ruimte(n) van Stadslab Groningen niet toegestaan.
5.2.14. Contractant dient erop toe te zien dat gedurende de huurperiode door haar en/of haar gasten geen overlast voor omwonenden van Stadslab Groningen wordt veroorzaakt..

5.2.15. De installatie en de bediening van geluids-, licht- en projectieapparatuur van Stadslab Groningen mag alleen geschieden door technici van Stadslab Groningen, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

5.2.16. Stadslab Groningen dient bij het einde van de overeengekomen huurperiode leeg en ontruimd te worden opgeleverd.
5.2.17. Ingeval met Contractant is overeengekomen dat Stadslab Groningen naast de huur van Stadslab Groningen tevens de catering verzorgt, dan is het Contractant verboden om direct of indirect in of om Stadslab Groningen consumpties te verkopen of gratis te verstrekken. 5.2.18. Ingeval met Contractant is overeengekomen dat hij uitsluitend Stadslab Groningen huurt en zelf zorgdraagt voor catering, is Contractant een vast bedrag voor afkoop van food & beverage aan Stadslab Groningen verschuldigd van ten minste € 1.750,– exclusief

BTW.

5.3. Gastenaantal

5.3.1. De aanbieding c.q. offerte is gebaseerd op het aantal gasten dat door Contractant is opgegeven en vastgelegd in de Overeenkomst. Indien het aantal gasten wijzigt, heeft dit gevolgen voor de door Stadslab Groningen gehanteerde prijsberekening in de Overeenkomst. Naast de kosten van food & beverage zijn daarbij ook factoren zoals personele inzet en benodigde materialen berekend op het aantal gasten zoals vermeld in de offerte of de Overeenkomst. Contractant is verplicht Stadslab Groningen zo snel mogelijk te informeren zodra wijzigingen of aanvullingen ontstaan die afwijken van de offerte of de Overeenkomst.

5.3.2. Vermindering van het gastenaantal zonder verrekening van kosten is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het evenement tot een maximum van 5% van het oorspronkelijk overeengekomen gastenaantal.

5.3.3. Indien tijdens een evenement meer gasten verschijnen dan oorspronkelijk overeengekomen, worden de daarmee samenhangende kosten op basis van de overeengekomen prijs per gast extra in rekening gebracht. Indien geen prijs per gast is overeengekomen, is Stadslab Groningen gerechtigd een redelijk bedrag per extra gast in rekening te brengen.

5.3.4. Opdrachten worden aangenomen op basis van nacalculatie drankverbruik en personeelskosten, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst.

5.4. Annuleringen

5.4.1. Contractant is niet bevoegd de Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Stadslab Groningen het aanbod niet binnen 5 werkdagen verwerpt.

– Bij annulering meer dan 120 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering van de Opdracht is Contractant gehouden 50% van de overeengekomen prijs aan Stadslab Groningen te betalen.

– Bij annulering 30 dagen of meer voor de (eerste) dag van uitvoering van de Opdracht is Contractant gehouden 75% van de overeengekomen prijs aan Stadslab Groningen te betalen.

– Bij annulering minder dan 30 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering van de Opdracht is Contractant gehouden 100% van de overeengekomen prijs aan Stadslab Groningen te betalen.

5.4.2. Annulering door Contractant kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Stadslab Groningen heeft bereikt.

5.4.3. Stadslab Groningen behoudt zich het recht voor Opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel met algemeen in de samenleving geaccepteerde normen, waarden en goede smaak, te annuleren, ook indien de Opdracht reeds bevestigd is en/of een begin van uitvoering is gemaakt. In deze gevallen is de annuleringsregeling van art. 5.2.4. ook van toepassing.

Artikel 6. Huur/Verhuur Decoration & Visuals

6.1. Het gebruik van de Decoration & Visuals die door Stadslab Groningen aan Contractant ter beschikking zijn gesteld, geschiedt ten titel van huur.
6.2. Contractant zal de Decoration & Visuals gedurende de gehele duur van de Overeenkomst behoorlijk gebruiken als een goed huisvader en overeenkomstig de door partijen daaraan gegeven bestemming. Het is Contractant niet toegestaan de Decoration & Visuals zonder schriftelijke toestemming van Stadslab Groningen voor gebruik aan derden ter beschikking te stellen. Behoudens schriftelijke toestemming van Stadslab Groningen is Contractant niet bevoegd de Decoration & Visuals zelf of door een ander dan de door Stadslab Groningen aangewezen partij te (laten) verplaatsen of te wijzigen. Stadslab Groningen kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.

6.3. Contractant draagt er zorg voor dat Stadslab Groningen in de gelegenheid is de Overeenkomst uit te voeren doordat de plaats waar de Decoration & Visuals dienen te worden gebruikt, goed toegankelijk, geschikt en veilig is en aan alle ter plaatse geldende voorschriften voldoet.

6.4. De door Stadslab Groningen ter beschikking gestelde Decoration & Visuals mogen nimmer onbeheerd worden gelaten.
6.5. Contractant is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan de Decoration & Visuals. Hij is verplicht elke schade en ieder gebrek of storing onverwijld aan Stadslab Groningen te melden.

6.6. Alle reparaties zullen door of vanwege Stadslab Groningen worden

verricht. In alle gevallen buiten normale slijtage, waaronder onder meer wordt begrepen onjuist of onzorgvuldig handelen, onvoldoende onderhoud, brand, explosie dan wel schuld van Contractant of derden, zijn de kosten van reparatie voor rekening van Contractant.

6.7. Contractant wordt geacht de Decoration & Visuals in goede staat, goede werking en schoon te hebben ontvangen, tenzij Contractant bij aflevering van de zaken schriftelijk anders heeft aangegeven. Contractant zal bij het einde van het gebruik de Decoration & Visuals in de oorspronkelijke staat aan Stadslab Groningen ter beschikking stellen.

6.8. Contractant zal bij het einde van de huur direct de Decoration & Visuals ter beschikking aan Stadslab Groningen stellen. Voor iedere dag dat Contractant ter zake nalatig is, is hij, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, aan Stadslab Groningen een boete verschuldigd gelijk aan het bedrag dat Contractant per dag aan huur verschuldigd was over de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Stadslab Groningen op volledige schadevergoeding, indien deze meer dan gemeld boetebedrag mocht belopen.

6.9. Contractant is zolang hij het gehuurde in zijn macht heeft aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere schade-oorzaak dan ook. Contractant verplicht zich de gehuurde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.

Artikel 7. Evenementenproductie

7.1. Tenzij anders overeengekomen, staat Contractant er jegens Stadslab Groningen voor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om de Opdracht uit te kunnen voeren. Contractant zal desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan Stadslab Groningen ter beschikking stellen.

7.2. Contractant vrijwaart Stadslab Groningen van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met en alle schade die het gevolg is van het niet beschikken over de noodzakelijke vergunningen.

7.3. Ingeval een productie plaatsvindt op een buitenterrein staat Contractant ervoor in dat zich in, op of onder de grond geen kabels en/of leidingen bevinden. Aanwezige kabels en leidingen dienen door Contractant te worden gelokaliseerd en duidelijk gemarkeerd. Contractant zal daarvoor voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht een KLIC/WION-melding doen. Contractant vrijwaart Stadslab Groningen in alle gevallen voor kabel- en leidingschades.

Artikel 8. Onderaanneming

8.1. Stadslab Groningen is gerechtigd de Opdracht in haar geheel dan wel gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Op uitdrukkelijk verzoek zal Stadslab Groningen aan Contractant mededelen of en indien zulks het geval is, in welke mate de Opdracht aan derden/ leveranciers is uitbesteed.

8.2. Ten aanzien van door derden vervaardigde producten en/of geleverde diensten is Stadslab Groningen jegens Contractant slechts als doorleverancier/tussenpersoon te beschouwen en is zij dan ook niet gehouden jegens Contractant voor meer in te staan dan waarvoor de ingeschakelde derde jegens Stadslab Groningen instaat.

8.3. Bij een eventuele schadeclaim zal Stadslab Groningen – zonder zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn – bemiddelen tussen de derde en Contractant.
8.4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Meerwerk

9.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt de Opdracht uitgevoerd in de overeengekomen periode. Indien Contractant na het accepteren van de offerte werkzaamheden buiten die periode verlangt, worden de extra kosten die hieraan verbonden zijn als “meerwerk” in rekening gebracht, tegen de gebruikelijke tarieven die Stadslab Groningen ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden hanteert. 9.2. Onder meerwerk wordt voorts verstaan: een na het sluiten van de Overeenkomst verzwaring of uitbreiding van de door Stadslab Groningen uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 10. Betalingen

10.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de door Stadslab Groningen gefactureerde bedragen te geschieden in Euro’s, à contant, per bank of giro. Stadslab Groningen kan bedingen dat de overeengekomen prijs volledig of gedeeltelijk vooruit dient te worden betaald.

10.2. Indien niet binnen 14 dagen na enig overeengekomen betalingstermijn is betaald, is Contractant zonder aanmaning in gebreke. Contractant is vanaf dat moment de wettelijke handelsrente verschuldigd ex art. 6:119a BW over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan.

10.3. Indien Stadslab Groningen haar vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, is Contractant in ieder geval ter zake van buitengerechtelijke incassokosten een bedrag verschuldigd van 15% van het netto-factuurbedrag, met een minimum van € 250,–, terwijl indien vervolgens een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, Contractant daarnaast gehouden is alle gerechtelijke kosten, hieronder uitdrukkelijk begrepen kosten boven het door de Nederlandse rechter gebruikelijk te hanteren liquidatietarief, kosten wegens de faillissementsaanvrage en administratiekosten zoals gemeentelijke leges, kosten Kamer van Koophandel, etc. te vergoeden. Stadslab Groningen is gerechtigd te allen tijde de werkelijke buitengerechtelijke kosten, indien hoger dan het gefixeerde percentage, in rekening te brengen aan Contractant.

10.4. Indien Contractant een natuurlijk persoon is, dan zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de Contractant-natuurlijk-persoon na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

10.5. De in dit artikel opgenomen regeling met betrekking tot gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten geldt ook indien Stadslab Groningen zich in een gerechtelijke procedure jegens Contractant heeft moeten verweren, tenzij Stadslab Groningen in het kader van die procedure bij een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing in het ongelijk is gesteld.

10.6. Betalingen worden in de eerste plaats aangewend ter dekking van gemaakte kosten en renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaatsgevonden hebbende werkzaamheden, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend. Bij gebreke van (tijdige) betaling door Contractant van één schuld – uit welken hoofde dan ook – of betalingstermijn, worden alle andere schulden of betalingstermijnen terstond geheel opeisbaar. Stadslab Groningen kan, zonder daardoor in verzuim te raken, een aanbod tot betaling weigeren, indien Contractant een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Stadslab Groningen kan volledige betaling van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

10.7. Contractant is niet gerechtigd de betaling van het door hem verschuldigde op te schorten op grond dat Stadslab Groningen enige verplichting uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook jegens hem niet is nagekomen. Een beroep van Contractant op verrekening is eveneens uitgesloten.

Artikel 11. Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid

11.1. Indien Stadslab Groningen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst, heeft de dientengevolge ontstane aansprakelijkheid uitsluitend betrekking op directe schade. Voorts is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,– [zegge: tienduizend Euro]. Ingeval van een verzekerd belang, is de aansprakelijkheid in dat geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Stadslab Groningen in het voorko- mende geval wordt uitgekeerd.

11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in

de zin van deze Voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie

van Stadslab Groningen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Stadslab Groningen toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3. Stadslab Groningen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 11.4. Stadslab Groningen is ook nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Contractant

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.5. Eventuele in het bedrijf van Stadslab Groningen aanwezige zaken van derden (zowel die van Contractant als van andere personen) zijn tegen geen enkel risico verzekerd. Stadslab Groningen is in geen enkel geval, ook niet bij diefstal, verduistering, vernieling of anderszins aansprakelijk.
11.6. Contractant verplicht zich de bij Stadslab Groningen aangeleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal.
11.7. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stadslab Groningen of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

12.1. Zaken die door Stadslab Groningen in het kader van de overeenkomst worden geleverd en bestemd zijn voor eigendomsoverdracht aan Contractant, blijven eigendom van Stadslab Groningen totdat Contractant alle verplichtingen uit de met Stadslab Groningen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Stadslab Groningen blijft te allen tijde eigenaar van door haar verhuurde zaken, alsmede van het door haar ter beschikking gesteld materiaal, tenzij partijen anders overeenkomen.

12.2. Het door Stadslab Groningen geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Contractant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.3. Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Stadslab Groningen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Contractant verplicht om Stadslab Groningen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Contractant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Stadslab Groningen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Stadslab Groningen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Contractant zich er jegens Stadslab Groningen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

12.4. Voor het geval Stadslab Groningen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Contractant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Stadslab Groningen en door Stadslab Groningen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stadslab Groningen zich bevinden en deze terug te nemen.

12.5.Totdat Contractant aan Stadslab Groningen alle in het kader van de Overeenkomst (en/of van eerdere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan Stadslab Groningen de desbetreffende zaken van Contractant onder zich houden en daarop haar vordering met voorrang verhalen, tenzij Contractant ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

Artikel 13. Verjaring, verval en reclame

13.1. De rechtsvorderingen tegen Stadslab Groningen, waartoe een aan deze Voorwaarden onderworpen Overeenkomst aanleiding geeft, verjaren door verloop van één jaar. Zij vervallen na twee jaren.
13.2. De verjaringstermijn c.q. vervaltermijn vangt aan op de eerste dag na afloop van een termijn van een kalendermaand na het sluiten van de betreffende overeenkomst.

13.3. Eventuele zichtbare gebreken in het door Stadslab Groningen geleverde dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Stadslab Groningen te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Stadslab Groningen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stadslab Groningen in staat is adequaat te reageren. Contractant dient Stadslab Groningen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.4. Indien Contractant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Contractant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het overigens bestelde en/of hetgeen waartoe hij Stadslab Groningen Opdracht heeft gegeven.

Artikel 14. Ontbinding

14.1. Onverminderd de aan Stadslab Groningen verder toekomende rechten heeft zij het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren, om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

14.2. Contractant doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten op ontbinding van de Overeenkomst krachtens de artikelen 6:265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, tenzij in deze Voorwaarden of in de Overeenkomst anders is bepaald.

14.3. Indien Contractant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met Stadslab Groningen gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, curatele, toepassing WSNP, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Contractant, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Stadslab Groningen het recht, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden door een aldus luidende schriftelijke verklaring, te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de aan Stadslab Groningen verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die zij ten laste van Contractant heeft of mocht krijgen, dadelijk en ineens opeisbaar. In dit geval worden de werkzaamheden direct stopgezet, het materiaal en de gereedschappen, die het eigendom zijn van Stadslab Groningen afgevoerd en worden alle werkzaamheden uitgevoerd tot en met de dag van onder dit artikel genoemde voorvallen, aan Contractant berekend, welk bedrag dan ook direct opeisbaar is.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Een tekortkoming van Stadslab Groningen zal haar niet worden aangerekend indien zij in een toestand van overmacht verkeert. 15.2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Stadslab Groningen niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Stadslab Groningen door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt mede begrepen:

(a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

(b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Stadslab Groningen;

(c) transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar Stadslab Groningen toe of van Stadslab Groningen naar Contractant wordt gehinderd of belemmerd;

(d) oorlog(sgevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen en/of weersomstandigheden waarvoor door het KNMI Code Rood is afgegeven;

15.3. In geval van overmacht heeft Stadslab Groningen binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

15.4.Na ontbinding van de Overeenkomst heeft Stadslab Groningen recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden.
15.5.Stadslab Groningen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Stadslab Groningen haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een “open” calculatie die in de offerte van Stadslab Groningen is opgenomen moet altijd worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stadslab Groningen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te

verstrekken, en Stadslab Groningen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stadslab Groningen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Contractant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Rechten van intellectuele eigendom, eigendomsrechten & privacy
17.1. Alle uit de Overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de Overeenkomst komen toe aan Stadslab Groningen. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Stadslab Groningen daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
17.2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Contractant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd.
17.3. Stadslab Groningen heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de Overeenkomst -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen.
17.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door Stadslab Groningen tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Stadslab Groningen, ongeacht of deze aan Contractant of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
17.5. Stadslab Groningen behoudt zich het recht voor om informatie in welke zin dan ook die zij vergaart bij de uitvoering van de Overeenkomst, te gebruiken voor publiciteits- en marketingdoeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Contractant en/of derden openbaar wordt gemaakt en met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving.
17.6. Bij de totstandkoming van een Overeenkomst legt Stadslab Groningen gegevens van Contractant vast in een bestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
– ten behoeve van de uitvoering van diensten;

– ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten;
– ten behoeve van marktonderzoek;
– voor statistische analyses.
17.7. Stadslab Groningen verstrekt deze gegevens niet aan derden met uitzondering van het geval waarin dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. In zulke gevallen is toestemming voor het gebruik van die gegevens beperkt tot de omschreven doelen. 17.8. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Stadslab Groningen B.V., Koolstraat 35 (9717 KB) Groningen. Contractant kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan Contractant te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Stadslab Groningen/Stadslab Groningen via e-mail, telefoon en/of post.

17.9. Na het voltooien van de Overeenkomst hebben noch Contractant noch Stadslab Groningen jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 18. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

18.1. Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Stadslab Groningen, tenzij de Nederlandse wet dwingend anders voorschrijft. Stadslab Groningen is voorts steeds bevoegd de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van Contractant te adiëren.

18.2. Op deze Overeenkomst – en alle Overeenkomst die daarvan het uitvloeisel zijn – is Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag inzake de Internationale Koop van Roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
19.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Januari 2020